Bradley S19314SB Halo Emergency Eyewash Safety Drench Shower